Algemene voorwaarden

The Essentials B.V. Voorwaarden 1 januari 2020

Algemene voorwaarden uitgegeven door The Essentials B.V. Uitgave van The Essentials B.V. Rietveldenweg 40, 5222 AR, ’s-Hertogenbosch.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders/ bestellingen, offerte(s), hoe ook genaamd, die The Essentials B.V. of een van de hieronder vallende handelsnamen doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover The Essentials B.V. aanbieder dan wel afnemer/ opdrachtnemer is.

 

1.2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd, gerepareerd en/of onderhouden.

 

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

1.4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper aldus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

 

1.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) zaken” wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en advieswerkzaamheden van welke aard ook die zaken betreffende.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 6 weken geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte. Een schriftelijke bevestiging via e-mail is bindend.

 

2.2. Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,- (zegge: vijf en twintig duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
Bij opdrachten tot vervaardiging van zaken op basis van door koper aan ons verstrekte gegevens, tekeningen etc. vrijwaart koper ons volledig voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

 

2.4 .De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

 

Artikel 3: Geheimhouding

3.1. Alle door of uit naam van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever/ afnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

 

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. De Opdrachtgever/ afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen die niet direct betrekking hebben op de opdracht.

 

4.2. Als afnemer/ opdrachtgever aan opdrachtnemer (The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen). informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. Zoals ook vernoemd in Artikel 2 lid 2.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen langs elektronische weg (per internet; per e-mail)  tot stand wanneer The Essentials B.V. of een van haar langs elektronische weg (per e-mail) gegeven opdracht aanvaarden (bevestigen) of via elektronische weg (per e-mail) om een opdrachtbevestiging vragen aan de afnemer/klant en deze ook bevestigd krijgen.

 

4.2 Overigens komen overeenkomsten eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

 

4.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

 

4.5 Op alle offertes, facturen of gelijkwaardige uitingen dan wel anders genaamd van The Essentials B.V. of van een van haar handelsnamen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

 

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

5.3. Als er sprake is van: a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren; b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten; c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen. Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 

5.4. Opdrachtgever/ afnemer is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

 

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer (The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen) mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever/ afnemer doorberekenen. Opdrachtgever/ afnemer is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, ziekten, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

 

8.3. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever/ afnemer na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat.

 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever/ afnemer is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

 

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is o The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.

 

9.2. De verplichting van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

 

9.3. Als The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

9.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan terugroepkosten, stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

 

9.5. Opdrachtgever/ afnemer vrijwaart The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen aan een derde is geleverd en waarvan de door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

Artikel 10: Garantie en overige aanspraken

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen voor een periode van 14 dagen na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, of reeds geleverde product(en).

 

10.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

 

10.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd of geleverde producten defect zijn, zal The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert, nieuwe producten levert of opdrachtgever/ afnemer crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

 

10.4. Kiest The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever/ afnemer moet The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden.

 

10.5. Voor rekening van opdrachtgever/ afnemer komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

 

10.6. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever/ afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

10.7. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

- normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever, afnemer of door derden; - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 

  1. Geen garantie wordt gegeven op: - geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

 

10.8. Het bepaalde in lid 3 tot en met 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever/ afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

 

Artikel 11: Klachtplicht

11.1. Opdrachtgever/ afnemerkan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen heeft geklaagd.

 

11.2. Opdrachtgever/ afnemer moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever/ afnemer uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 12: Niet afgenomen zaken

12.1. Opdrachtgever/ afnemer is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

 

12.2. Opdrachtgever/ afnemer dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

 

12.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever/ afnemer opgeslagen.

 

12.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever/ afnemer, nadat The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen hem in gebreke heeft gesteld, aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 13: Betaling

13.1. Betaling wordt gedaan op een door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen aan te wijzen rekening.

 

13.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

13.3. Als opdrachtgever/ afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen om inbetalinggeving.

 

13.4. Ongeacht of  The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever/ afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever/afnemer  niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16; c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever/ afnemer is aangevraagd; d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever/ afnemer wordt gelegd; e. opdrachtgever/ afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; f. opdrachtgever/ afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

 

13.5. Opdrachtgever/ afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever/ afnemer de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

13.6. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever/ afnemer te verrekenen met vorderingen van aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen gelieerde ondernemingen op opdrachtgever/ afnemer. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

 

13.7. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever/ afnemer aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 

13.8. Als The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever/ afnemer. 

 

Artikel 14: Zekerheden

14.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever/ afnemer verplicht op eerste verzoek van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever/ afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever/ afnemer te verhalen.

 

14.2. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever/ afnemer: a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

14.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever/afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

14.4. Nadat The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever/ afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.

 

14.5. Als opdrachtgever/ afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever/ afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

14.6. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever/ afnemer uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever/ afnemer heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

 

Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom

15.1. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, producten, modellen of vindingen. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

 

15.2. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever/ afnemer.

 

15.3. The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever/ afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever/ afnemer vrijwaart The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

  

Artikel 16: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever/ afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 17: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

17.1. Opdrachtgever/ afnemer is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen daarmee instemt. Bij instemming van The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen, is opdrachtgever/ afnemer aan The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

 

17.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die The Essentials B.V. of een van haar handelsnamen naar verwachting over de gehele opdracht/ verkoop zou hebben gemaakt.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

18.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

18.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.